Infrastruktur – Göteborg

Under åren 2010-2021 pågår ett gigantiskt infrastrukturprojekt i Göteborg. I Sverige satsas

hela 482 miljarder svenska kronor på infrastrukturprojekt.

I Göteborgsregionen satsas 61 miljarder kronor som ska finansiera Göteborgsregionens utveckling. Utav dessa 61 miljarder utgörs 44 miljarder av statliga medel, Göteborgs kommun står för resterande 17 miljarder. Dessa 17 miljarder skulle ha kommit från den trängselskatt som infördes i Göteborg 2013. Eftersom man i Göteborg, efter införandet år 2013, begränsat det maximala beloppet per dag och fordon till 60 kronor kommer man inte kunna finansiera de 17 miljarderna på infrastruktursatsningen enbart med avgifterna från trängselskatten.

 

Infrastruktursatsning – ett sätt att skapa sysselsättning
Infrastruktursatsningar innebär att samhället satsar på investeringar som vägbyggen, på järnvägar och kollektivtrafik. I Göteborg satsar man för att binda samman de omgivande regionerna men även för att skapa tillväxt lokalt, regionalt samt nationellt.Infrastruktur - Göteborg 2

 

Västsvenska Handelskammaren
Västsvenska handelskammaren verkar bland annat för att förbättra kollektivtrafiken samt att stärka Göteborg i rollen som Sveriges logistiska nav. Man önskar få till ett bättre utnyttjande av befintliga vägar och järnvägar. Oavsett dessa investeringar kommer att realiseras är det viktigt med dieseloptimering för de bilar som använder just diesel som drivmedel.

 

EU-stöd
Med ett EU-stöd om totalt 2,6 miljarder kronor till svenska infrastruktursatsningar olika projekt får bland andra Göteborg hamnbana 24 miljoner kronor. Pengarna ska gå till byggandet av Marieholmsbron. Göteborgs hamn får 34 miljoner euro, omkring 300 miljoner kronor för förvaring av fartygsbränslerill i ett projekt med ett holländskt företag.

 

Andra satsningar
Göteborg kommer även att satsa på att bygga en vägtunnel under Göta älv i Göteborg i anslutning till Partihallsförbindelsen. Projektet av fått godkänt av Regeringen. Själva tunneln kommer att vara belägen norr om Tingstadstunneln.

Vidare planeras en ny Götaälvbro då den gamla är i mindre bra skick.

Till andra projekt som är finansierade hör Västlänken som är en planerad järnvägstunnel med stationer under centrala Göteborg. Syftet med det projektet är att förenkla kommunikationerna lokalt inom Göteborg, inom Västra Götalandsregionen och nationellt.

gazeti